Site Assist Professional

Ekonomický a účetní systém

Komplexní podnikové informační systémy pro výrobní,obchodní a zemědělské podniky

Produkty

Nabídka spolupráce

 

Nabízíme partnerskou spolupráci pro implementační dealery nebo softwarové firmy

Aktuality

8.února 2015
softwarový modul kalkulace zemědělské,režie,nedokončená výroba,střediskové výsledovky pro účetní program POHODA

2. září 2014
tvorba souboru XML pro elektronické posílání daně z nemovitých věcí

2. ledna 2014
instalace pachtovních smluv
 + koncepty pro tvorbu smluv

18. listopadu 2013
příprava na nový občanský
zákoník a pachtovní smlouvy

Novinky

3.březen 2015
Účetní systém
- aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u obilovin

5. prosinec 2014

Účetní systém
- připravená verze pro přechod na rok 2014 - verze DB.68

8. červen 2013
Evidence půdy
- rozšíření možností vlastních úprav  nájemních smluv

5. květen 2012
Účetní systém
- upravena možnost rozpouštět režie a automatického výpočtu nedokončené výroby

26. duben 2012
Účetní systém
- zvířata report rozbory produkce

14. březen 2012
- nový modul akcie a podíly

Stavebně montážní činnost.
Změna způsobu vykazování DPH - úprava dle §92
Metodický postup zde ....

EVIDENCE POZEMKŮ 

pozemky Evidence půdy je informační systém určený na vedení evidence pozemků, vlastníků a souvisejících agend. Je založený na moderní platformě .NET (C#) využívající databázový server Firebird. Vývoj systému probíhá kontinuálně od roku 1994 starším produktem vyvinutým v jazyce PC Fand.


FUNKCE PROGRAMU

Mezi základní funkcionality systému patří listy vlastnictví, evidence vlastníků, evidence parcel, rozbory užívané půdy, tvorba nájemní smlouvy, sledování vlastnických a nájemních vztahů, výplata nájemného v různých formách, online propojení s katastrem nemovitostí, podnájemní smlouvy, záhumenky, propojení s modulem mapy.

POŘÍZENÍ DAT

Pořízení údajů lze realizovat ručně opisem případně importovat údaje přímým napojením na katastr nemovitostí.

MAPY

Evidence půdy je přímo propojená s programem Mapy, kde lze zobrazit zvolený pozemek na mapě katastru, případně porovnat hranice půdních bloků s katastrální mapou. Je také možné barevně zobrazit skupinu parcel například barevně odlišené pronajaté pozemky, zobrazit parcely vybrané kultury nebo znázornit pozemky užívané bez platné nájemní smlouvy.

PROPOJENÍ S KATASTREM NEMOVITOSTÍ

Evidence pozemků spolupracuje přes internetové propojení online s katastrem nemovitostí. Dokáže vyhledat potřebné údaje z portálu katastru nemovitostí a zobrazit si příslušné parcely v mapách. Program také umí automaticky projít všechny parcely ve zvoleném katastru a barevně zobrazit ty, na kterých je neshoda údajů vaší evidence s evidencí v katastru nemovitostí.

ZPŮSOB VÝPOČTU NÁJEMNÉHO

K dispozici je široká nabídka způsobů nastavení výpočtu nájemného jako například procentickým výpočtem dle průměrné ceny katastru, pevnou částkou za příslušný katastr, dle bonit, výpočet zohledňující kultury parcel a také výpočet, když se nájemní smlouva tvoří zvlášť za každý list vlastnictví. V programu jde nastavit i individuální zadání výše nájemného pro případ, kdy na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem dojde k úmluvě částky, která nevychází z žádného parametrického nastavení.

DRUHY VÝMĚR PARCEL

Ke každé parcele je možnost sledovat až 4 druhy výměr. Jedná se o evidenční výměru, skutečně užívanou, smluvní a výměru sloužící pro daň z nemovitostí.

PRODUKČNÍ BLOKY - LPIS

Dále evidence půdy zajišťuje sledování podnájemních pozemků, spodních vlastníků a zařazení pozemků do honů a produkčních bloků s vazbou na LPIS. Automatická kontrola a dohledání pozemů na LPISu s využitím webové služby.

TISKOVÉ SESTAVY - TVORBA NÁJEMNÍ SMLOUVY

Poskytujeme spolupráci při tvorbě předlohy nájemní smlouvy – vzhled,obsah atd.

Součástí systému je velká nabídka rozborových tiskových sestav a podkladů pro účtárnu. Jednoduché sestavy si uživatel může upravit v tiskovém manažeru, u složitější sestav „na míru“ vytvoříme sestavu dle vašich požadavků.

VÝPLATA NÁJEMNÉHO

Výplatu nájemného je možné realizovat a sledovat v různých formách

  • výplata v hotovosti - k dispozici je široká nabídka tiskových sestav různého členění, které lze vytisknout uceleně nebo za výplatní místo, obec. Systém umožňuje tisk pokladního dokladu, mincovku a řadu typů výplatních listin
  • výplatou na účet v bance s možností využití elektronického bankovnictví - homebankingu
  • ve formě naturálii se zadáním konkrétního plnění
  • odesílání nájemného prostřednictvím poštovních složenek předávaných ve formě datového souboru B-složenek

Free Dreamweaver Templates | Dedicated Hosting | Cheapest Web Hosting