Site Assist Professional

Ekonomický a účetní systém

Komplexní podnikové informační systémy pro výrobní,obchodní a zemědělské podniky

Produkty

Nabídka spolupráce

 

Nabízíme partnerskou spolupráci pro implementační dealery nebo softwarové firmy

Aktuality

8.února 2015
softwarový modul kalkulace zemědělské,režie,nedokončená výroba,střediskové výsledovky pro účetní program POHODA

2. září 2014
tvorba souboru XML pro elektronické posílání daně z nemovitých věcí

2. ledna 2014
instalace pachtovních smluv
 + koncepty pro tvorbu smluv

18. listopadu 2013
příprava na nový občanský
zákoník a pachtovní smlouvy

Novinky

3.březen 2015
Účetní systém
- aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u obilovin

5. prosinec 2014

Účetní systém
- připravená verze pro přechod na rok 2014 - verze DB.68

8. červen 2013
Evidence půdy
- rozšíření možností vlastních úprav  nájemních smluv

5. květen 2012
Účetní systém
- upravena možnost rozpouštět režie a automatického výpočtu nedokončené výroby

26. duben 2012
Účetní systém
- zvířata report rozbory produkce

14. březen 2012
- nový modul akcie a podíly

Stavebně montážní činnost.
Změna způsobu vykazování DPH - úprava dle §92
Metodický postup zde ....

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ ČINNOST V ROCE 2012

 • reverse –charge u stavebně montážní činnosti existuje pouze ve vztahu plátce versus plátce

 • odkaz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html

 • týká se pouze služeb nikoliv dodáním výrobku či materiálu

 • Stavebně montážní činnost  v nabídce Vysvětlivky  CZ-CPA (41-43) (kódy Z-zahrnuje N-nezahrnuje ZT-zahrnuje také) http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)

 • není volba zda použít či nepoužít systém reverse charge. Pokud je daná služba zařazena do stavebně montážní činnosti kód CZ-CPA 41-43 musí být použit režim reverse charge. Není možné pokud si poplatník není jistý pro jistotu použít sazbu a daň(stávající režim) s odůvodněním ,že stát o nic nepřujde.

 • Při plnění mezi plátcem a neplátcem  (odběratelem je například občan jemuž se vymaluje místnost domu) se nezmění nic a použije se dosavadní způsob výpočtu DPH. Totéž stavebně montážní služba poskytnutá OSVČ neplátci.

 • Na daňovém dokladě by měl být text(poznámka) s upozněním, že se přenáší daňovou povinnost.Například    "Plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen doplnit a přiznat výši daně podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.“     nebo
  "Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo."

 • Faktura bez DPH obsahuje všechny obvyklé náležitosti, iniciály dodavatele i odběratele vč. jejich DIČ , základ daně i sazbu daně, ale už ne výši daně. Sazba daně (nikoliv výše) by měla být uvedena.

 • Sazba daně na daňovém dokladu být, jako náležitost DD, musí. Ale platí, že příjemce má právo vypočítat daň ze správné sazby i když je na daňovém dokladu uvedena sazba daně chybná. Tedy výše dph se nesmí vykázat , příslušná sazba musí.

 • Systém reverse charge se použije jen pro službu která je použita pro ekonomickou činnost (například pro obec na veřejně prospěšné věci se nepoužije a použije se stávající  způsob výpočtu DPH na rozdíl například u čističky vody). Při kombinaci neekonomické a  ekonomické činnosti  se reverse charge použije na celé plnění.  (například dům jedno patro je kancelář firmy,druhé soukromé bydlení). Při nejasnostech je vhodné do smlouvy doplnit k čemu příjemce věc použije.

 • Obec -rozhodnutí o ekonomické činnosti
  Výkony v oblasti veřejné správy jsou poskytovány bez úplaty nebo za úplatu (místní a správní poplatky,
  např. za odvoz komunálního odpadu, zábor veřejného prostranství, poplatky ze psů).
  Ekonomická činnost Obce zahrnuje zdaňovaná plnění, např.:
  - reklama v obecním časopise,
  - odvoz odpadu podnikatelům na základě smlouvy,
  - stočné, vodné,
  - prodej drobného zboží (známky pro psy, popisná čísla, …),
  - krátkodobý nájem, a
  osvobozená plnění:
  - nájem obecních bytů občanům,
  - pronájem ordinací, lékárny.

 • Příspěvkové organizace - rozhodnutí o ekonomické činnosti
  Obec zřídila níže uvedené příspěvkové organizace podle zákona č. 250/200 Sb., zákon o rozpočtových
  pravidlech územních rozpočtů, které hospodaří s rozpočtovými příspěvky zřizovatele (Obce):
  - Základní škola,
  - Mateřská škola,
  - Umělecká škola,
  - Drobná provozovna.
  Drobná provozovna hospodaří s majetkem Obce, který na ní Obec bezúplatně převedla a pomocí tohoto
  majetku poskytuje různé služby a dodání zboží v rámci:
  a) ekonomických činností – dodání zboží (vodné, stočné), služby (např. sekání trávy a různé zemní
  práce pro občany, atd.),
  b) veřejné správy – péče o veřejnou zeleň a komunikace.

 • Reverse charge se použije i pro cizí společnost registrovanou(plátcem DPH) v jiném státě EU.Ta se musí registrovat v ČR a odvést tu české DPH.

 • Ve formuláři DPH se vyplňuje u vystavovatele řádek 25 a u příjemce podle sazby DPH (10,11) a (43,44)

 • Vyplňuje se tvz. souhrnné hlášení -příloha daňového přiznání  formou XML (řádek 25).  Toto vyplňuje  poskytovatel i příjmce.

 • Zdanitelné plnění při poskytování služby je
  a) posledním dnem poskytnutí služby
  b) den kdy byl vystaven daňový doklad
  c) dnem přijetí úplaty

 • Místo plnění je místo, kde nemovitost stojí , nikoliv komu službu fakturuji

 • při přechodu z roku 2011 na rok 2012 bude předmětem daněm v roce 2012  jenom to co ještě nebylo zdaněno v roce 2011 (jako zálohy či přijatá platba) a to v sazbě roku 2012 (14%-20%).

 • při přijaté úplatě (záloze) v roce 2012 se nebudu  vystavovat daňový doklad na přijatou platbu

 • Datum přiznaní daně je k termínu předání či převzetí díla. Nikoliv to co je uvedeno ve smlouvě o díle. Pokud je tedy před předáním nutné vyfakturovat celková částku mělo by se to vyřešit formou zálohové faktury na celkovou částku a teprve k datu převzetí vystavit daňový doklad.

 • Dílčí plnění. Je-li prokazatelné a přesné datum ve smlouvě je datum zdanitelného plnění datum uvedené ve smlouvě,nikoliv například datum na předávacím protokole. Není-li však toto datum stanoveno jasně a přesně například dílčí plnění je odvozeno na základě provedených prácí je datum zdanitelného plnění den vystavení daňového dokladu.

 • Neplatí pro systém reverse charge povinnost držet doklad(doklad může poštou dojít i později).  Reverse charge (zdanit a nárokovat) se uskuteční v jednom období ,které je uvedeno na faktuře nikoliv kdy jsem fakturu obdržel.

 • Při špatně uvedené DPH (ať vyšší či nižší) není pro příjemce doklad daňový dokladem a takový doklad FÚ neuzná včetně nárokované celé částky DPH

 • Pokud poskytovatel vystaví doklad s DPH (a měla být uplatněna  reverse charge) není možné aby si příjemce uplatnil nárok na odpočet s odůvodněním ,že za vystavení dokladu neručí

 • U stavebně montážní činnosti si za sazbu daně ručí příjemce. Sazba na dokladu není rozhodující.

 • Půjčení lešení s postavením(spojenou s montáží)  nebo například jeřáb s obsluhou , vysokozdvižný vozík s obsluhou  v tomto případějde o systém reverse charge. Bez obsluhy je to nájem movité věci bez systému reverse charge a s vypočítanou 20% daní.

 • Beton=samotný materiál  20%, beton s uložením na stavbě(dodávkou) = služba reverse charge a je nutné u soc.bydlení  uplatnit reverse charge (při výpočtu s daní 14% nikoliv 20%)

 • Stavebně montážní práce v jiném členském státě EU. Místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí je  tam, kde je nemovitost nachází. U dodání stroje včetně montáže je místo tam , kde se montáž uskutečňuje. (par. 9,10).  Daň bude uplatněna v jiném členském státě. Pokud je  zahr.firma plátcem DPH zdaní si to sama. Pokud je to česká firma, musí se zaregistrovat v zahraničí (stane se tam plátce) . V zemích mimo EU je to opět bez DPH a DPH si řeší odběratel.  Služba v EU se vykazuje na řádku 26 v přiznání DPH a nepostupuje se podle systému reverse charge.

 • Stavební  dozor (43) – stavebně montážní čínnost s uplatněním reverse charge. Pokud se to schová pod inženýrskou činnost reverse charge se nebude uplatňovat.

 • Inženýrské činnosti(například revize,architektonické práce)  většinou poskytnuté  od subdodavatele jsou na vstupu s DPH ale fakturací na konečného objednatele v celkové hodnotě dodávky služeb jsou v systému reverse charge

 • Pokud je součástí díla i například posudek pak vše v jednom balíku je fakturováno v systému reverse charge. Všechno to je dodáno = jedna jedinná služba.

 • Výměna žárovky formou opravy bude použito reverse charge.  Koupě žárovky bez konkrétní opravy bude s DPH. 

 • (CZ-CPA 41-42-43) pro použití služby a zatřízení do sazby DPH je potřebné rozlišit zvz. Pevné spojení se stavbou. Pevné spojení se stavbou (nelze oddělit bez destrukce) a jsou-li použity hmoždínky,vruty jako například  radiátory,vestavěný nábytek ,garnýže dělá z tohoto součást stavby. Tedy samotné montování nábytku není  v systému reverse charge ale montování nábytku s nezbytnou montáží například do zdi = uplatní se reverse charge (sazba 14% – 20%).

 • Při opravě fakturace. Změna základu daně a sazby daně se vždycky provede přes opravný daňový doklad. Snížení ceny z titulu reklamace.  Snížení  daňové povinnosti se uskuteční za období,  kdy jsme doručili daňový doklad odběrateli(stačí nějaké prohlášení nemusí být podepsaný dobropis ale musí být vystavený daňový doklad).  Zvýšení daňové povinnosti za období, kdy se dozvěděl o opravě(například na základě protokolu , nikoliv kdy je vystavený doklad a to i pokud nemám příslušný doklad). Náležitosti = na opravném dokladě  by měl být odkaz na původní doklady(souvislost) ,důvod opravy ,původní výše(mínusem) a nový stav(nikoli rozdílem).Je možné používat hromadný daňový doklad.

 • Zjednodušený seznam prací pro systém reverse charge - podrobné zatřízení stavebně montážní činnost  najdete v nabídce Vysvětlivky  CZ-CPA (41-43) (kódy Z-zahrnuje N-nezahrnuje ZT-zahrnuje také) http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)

 • F

  STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

  41

  Budovy a jejich výstavba

  41.0

  Budovy a jejich výstavba

  41.00

  Budovy a jejich výstavba

  41.00.1

  Bytové budovy

  41.00.10

  Bytové budovy

  41.00.2

  Nebytové budovy

  41.00.20

  Nebytové budovy

  41.00.3

  Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

  41.00.30

  Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

  41.00.4

  Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

  41.00.40

  Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

  42

  Inženýrské stavby a jejich výstavba

  42.1

  Silnice a železnice a jejich výstavba

  42.11

  Silnice a dálnice a jejich výstavba

  42.11.1

  Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

  42.11.10

  Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

  42.11.2

  Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

  42.11.20

  Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

  42.12

  Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

  42.12.1

  Železnice a podzemní dráhy

  42.12.10

  Železnice a podzemní dráhy

  42.12.2

  Výstavba železnic a podzemních drah

  42.12.20

  Výstavba železnic a podzemních drah

  42.13

  Mosty a tunely a jejich výstavba

  42.13.1

  Mosty a tunely

  42.13.10

  Mosty a tunely

  42.13.2

  Výstavba mostů a tunelů

  42.13.20

  Výstavba mostů a tunelů

  42.2

  Inženýrské sítě a jejich výstavba

  42.21

  Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

  42.21.1

  Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny

  42.21.11

  Dálková potrubí pro kapaliny a plyny

  42.21.12

  Místní potrubí pro kapaliny a plyny

  42.21.13

  Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice

  42.21.2

  Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

  42.21.21

  Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny

  42.21.22

  Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

  42.21.23

  Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic

  42.21.24

  Vrtání studní a výstavba septiků

  42.22

  Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba

  42.22.1

  Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace

  42.22.11

  Dálkové elektrické a komunikační sítě

  42.22.12

  Místní elektrické a komunikační sítě

  42.22.13

  Elektrárny

  42.22.2

  Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

  42.22.21

  Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí

  42.22.22

  Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

  42.22.23

  Výstavba elektráren

  42.9

  Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba

  42.91

  Vodní díla a jejich výstavba

  42.91.1

  Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

  42.91.10

  Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

  42.91.2

  Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

  42.91.20

  Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

  42.99

  Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba

  42.99.1

  Ostatní inženýrské stavby j. n.

  42.99.11

  Důlní a výrobní stavby

  42.99.12

  Stavby pro sport a rekreaci

  42.99.19

  Další inženýrské stavby j. n.

  42.99.2

  Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.

  42.99.21

  Výstavba důlních a výrobních staveb

  42.99.22

  Výstavba staveb pro sport a rekreaci

  42.99.29

  Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.

  43

  Specializované stavební práce

  43.1

  Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce

  43.11

  Demoliční práce

  43.11.1

  Demoliční práce

  43.11.10

  Demoliční práce

  43.12

  Příprava staveniště

  43.12.1

  Příprava staveniště

  43.12.11

  Příprava půdy a pozemku; asanační práce

  43.12.12

  Výkopové zemní práce a přesun zeminy

  43.13

  Průzkumné vrtné práce

  43.13.1

  Průzkumné vrtné práce

  43.13.10

  Průzkumné vrtné práce

  43.2

  Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

  43.21

  Elektroinstalační práce

  43.21.1

  Elektroinstalační práce

  43.21.10

  Elektroinstalační práce

  43.22

  Instalatérské, topenářské a plynařské práce

  43.22.1

  Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace

  43.22.11

  Instalace rozvodů vody a kanalizace

  43.22.12

  Instalace topení, ventilace a klimatizace

  43.22.2

  Instalace rozvodů plynu

  43.22.20

  Instalace rozvodů plynu

  43.29

  Ostatní stavebně instalační práce

  43.29.1

  Ostatní stavebně instalační práce

  43.29.11

  Izolační práce

  43.29.12

  Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží

  43.29.19

  Ostatní instalační práce j. n.

  43.3

  Kompletační a dokončovací práce

  43.31

  Omítkářské práce

  43.31.1

  Omítkářské práce

  43.31.10

  Omítkářské práce

  43.32

  Truhlářské práce

  43.32.1

  Truhlářské práce

  43.32.10

  Truhlářské práce

  43.33

  Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

  43.33.1

  Obkladačské práce

  43.33.10

  Obkladačské práce

  43.33.2

  Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

  43.33.21

  Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí

  43.33.29

  Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.

  43.34

  Malířské, natěračské a sklenářské práce

  43.34.1

  Malířské a natěračské práce

  43.34.10

  Malířské a natěračské práce

  43.34.2

  Sklenářské práce

  43.34.20

  Sklenářské práce

  43.39

  Ostatní kompletační a dokončovací práce

  43.39.1

  Ostatní kompletační a dokončovací práce

  43.39.11

  Ozdobné práce

  43.39.19

  Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

  43.9

  Ostatní specializované stavební práce

  43.91

  Pokrývačské práce

  43.91.1

  Pokrývačské práce

  43.91.11

  Práce na střešních konstrukcích

  43.91.19

  Ostatní pokrývačské práce

  43.99

  Ostatní specializované stavební práce j. n.

  43.99.1

  Izolační práce proti vodě

  43.99.10

  Izolační práce proti vodě

  43.99.2

  Lešenářské práce

  43.99.20

  Lešenářské práce

  43.99.3

  Beranění pilot; základové práce

  43.99.30

  Beranění pilot; základové práce

  43.99.4

  Betonářské práce

  43.99.40

  Betonářské práce

  43.99.5

  Montáž ocelových konstrukčních prvků

  43.99.50

  Montáž ocelových konstrukčních prvků

  43.99.6

  Zednické práce

  43.99.60

  Zednické práce

  43.99.7

  Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

  43.99.70

  Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

  43.99.9

  Ostatní specializované stavební práce j. n.

  43.99.90

  Ostatní specializované stavební práce j. n.


 • PODROBNÉ ČLENĚNÍ - Z=zahrnuje N=nezahrnuje ZT=zahrnuje také
  SEKCE F – STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
  41 Budovy a jejich výstavba
  41.0 Budovy a jejich výstavba
  41.00 Budovy a jejich výstavba
  Tato třída zahrnuje také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních
  projektů.
  41.00.1 Bytové budovy
  41.00.10 Bytové budovy
  41.00.2 Nebytové budovy
  41.00.20 Nebytové budovy
  Z:
  - budovy používané jako sklady a pro výrobní a montážní činnosti průmyslových podniků (továrny,
  závody a dílny)
  - budovy určené a využívané zejména pro obchod nebo práci určenou pro obchod (pro velkoobchod
  i maloobchod)
  - kancelářské a bankovní budovy, autobusová a železniční nádraží, letištní terminály, parkovací
  garáže, čerpací stanice
  - krytá zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté stadiony
  (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, loděnice, boxerské ringy atd.)
  - budovy pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina, divadla, koncertní síně, taneční sály a noční
  kluby
  - budovy pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny, restaurace
  - budovy pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity a jiná školní zařízení, knihovny, archivy
  a muzea
  - budovy pro zdravotnické účely a sociální péči, jako jsou nemocnice a ozdravovny
  - nebytové budovy jinde nezařazené, jako jsou sakrální a vězeňské budovy
  41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
  41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
  N:
  - výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)
  41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
  41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
  Z:
  - výstavbu skladů a průmyslových budov (např. pro výrobu, pro spotřební průmysl), budov pro lehký
  průmysl a zemědělských budov
  - výstavbu komerčních a administrativních budov, jako jsou kancelářské a bankovní budovy,
  konferenční centra, nákupní centra, parkovací garáže, čerpací stanice a autobusová a železniční
  nádraží, letištní terminály
  - výstavbu budov pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina, divadla, koncertní síně, taneční sály
  a noční kluby
  - výstavbu budov pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny,
  restaurace
  - výstavbu budov pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity a jiná školní zařízení, knihovny,
  archivy a muzea
  - výstavbu budov pro zdravotnické účely a sociální péči, jako jsou nemocnice a ozdravovny
  - výstavbu krytých zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté
  stadiony (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, loděnice, boxerské ringy
  atd.)
  - výstavbu nebytových budov jinde nezařazených, jako jsou sakrální a vězeňské budovy
  N:
  - výstavbu pro účely těžebního a zpracovatelského průmyslu, která není výstavbou budov (42.99.21)
  42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
  Tento oddíl zahrnuje také služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství,
  nezahrnuje však služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů
  (41.00).
  42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba
  42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba
  42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
  42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
  Z:
  - dálnice (kromě visutých dálnic), silnice, ulice a jiné komunikace pro vozidla a chodce
  - svodidla, nezastřešené parkovací plochy, příjezdové cesty, podjezdy, nadjezdy, podchody, nadchody
  a cyklistické stezky
  - letištní vzletové a přistávací dráhy včetně pojezdových drah a souvisejících letištních konstrukcí
  jiných než budov
  N:
  - visuté dálnice (42.13.10)
  - dálniční tunely (42.13.10)
  42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
  42.11.20 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
  Z:
  - výstavbu spodní stavby dálnic, silnic, ulic, jiných cest pro vozidla a chodce a nezastřešených
  parkovacích ploch
  - výstavbu a rekonstrukce povrchů vozovek a parkovišť asfaltem, betonem atd.
  - výstavbu stezek pro chodce, konstrukcí omezovačů rychlosti, cyklistických stezek atd.
  - instalaci svodidel, silničních zábran (nízkých oddělujících zídek), svislého dopravního značení atd.
  - vytváření, údržbu a značení stezek
  - údržbu a opravy silnic
  - stavbu letištních vzletových a přistávacích drah, včetně pojížděcích drah a parkovacích ploch pro
  letadla
  - vodorovné dopravní značení vozovek, vyznačení parkovišť a podobných ploch
  N:
  - výstavbu visutých dálnic, tunelů a mostů (42.13.20)
  - práce na silnici související s potrubím a kabely (voda, kanalizace, plyn, elektřina, telefon atd.) (42.21,
  42.22)
  - výstavbu trakčního vedení pro železniční tratě (42.22.21)
  42.12 Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba
  42.12.1 Železnice a podzemní dráhy
  42.12.10 Železnice a podzemní dráhy
  Z:
  - železniční spodek pro dálkové a příměstské vlaky, tramvaje, metra a rychlodráhy
  - konstrukce pro elektrifikaci železnic
  N:
  - tunely pro podzemní kolejovou dopravu (42.13.10)
  42.12.2 Výstavba železnic a podzemních drah
  42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah
  Z:
  - výstavbu železnic, včetně podzemních drah:
  • pokládání štěrku a kolejí (železničního spodku a svršku)
  • instalaci výhybek
  • výstavbu (instalace) traťových zabezpečovacích a kontrolních zařízení
  • výstavbu lanových a podobných drah
  - renovaci a opravy železničních tratí
  N:
  - výstavbu tunelů pro podzemní kolejovou dopravu (42.13.20)
  42.13 Mosty a tunely a jejich výstavba
  42.13.1 Mosty a tunely
  42.13.10 Mosty a tunely
  Z:
  - mosty a viadukty z kovu, betonu nebo jiných materiálů, pro všechny druhy pozemní dopravy a pro
  pěší
  - visuté dálnice pro automobilovou dopravu
  - tunely
  ZT:
  - tunely pro podzemní kolejovou dopravu
  N:
  - podjezdy a podchody (42.11.10)
  - důlní stavby (42.99.11)
  42.13.2 Výstavba mostů a tunelů
  42.13.20 Výstavba mostů a tunelů
  N:
  - výstavbu dálnic, silnic, železnic a letištních drah (42.11, 42.12)
  - výstavbu související s vodními díly (42.91)
  - montáž ocelových konstrukčních prvků (43.99.50)
  - hloubení šachet (43.99.90)
  42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
  42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba
  42.21.1 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny
  42.21.11 Dálková potrubí pro kapaliny a plyny
  Z:
  - dálková pozemní a podmořská potrubí pro přepravu ropných produktů a plynu
  - dálková pozemní a podmořská potrubí pro přepravu vody a jiných produktů
  N:
  - místní potrubní vedení plynu nebo vody (42.21.12)
  42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
  Z:
  - místní potrubí pro vodu, kanalizaci, jiné kapaliny a plyny
  42.21.13 Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních
  vod a přečerpávací stanice
  42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
  ZT:
  - výstavbu, opravy a úpravy kanalizace
  N:
  - výkopové práce (43.12.12)
  42.21.21 Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny
  Z:
  - výstavbu dálkových pozemních, podzemních a podmořských potrubí pro:
  • ropu a plyn
  • vodu (i dešťovou) a kanalizaci
  • jiné kapaliny a plyny
  42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny
  Z:
  - výstavbu místních potrubí včetně pomocných prací pro:
  • vodu nebo kanalizaci
  • teplou vodu
  • plyn a páru
  • jiné kapaliny a plyny
  42.21.23 Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod,
  čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic
  N:
  - výstavbu potrubí a vodovodních a kanalizačních sítích (42.21.21 – dálkové, 42.21.22 – místní)
  42.21.24 Vrtání studní a výstavba septiků
  Z:
  - vrtání nebo hloubení vodních studní
  - instalaci čerpadel a trubních systémů do studní
  - výstavbu (instalování) septiků
  42.22 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba
  42.22.1 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace
  42.22.11 Dálkové elektrické a komunikační sítě
  Z:
  - dálková vysokonapěťová elektrická přenosová vedení (kabely)
  - dálková pozemní nebo podmořská telekomunikační přenosová vedení
  42.22.12 Místní elektrické a komunikační sítě
  Z:
  - místní elektrická vedení
  - komunikační přenosová vedení (kabely)
  - doplňkové konstrukce, jako jsou stožáry přenosového vedení včetně antén a trafostanic a rozvoden
  pro místní distribuci
  42.22.13 Elektrárny
  Z:
  - zařízení pro výrobu elektřiny včetně zařízení pro jaderné elektrárny
  42.22.2 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
  42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí
  Z:
  - výstavbu a opravy dálkových nadzemních elektrických vedení včetně trakčních vedení pro železniční
  tratě
  - výstavbu a opravy dálkových podmořských nebo podzemních elektrických vedení
  - výstavbu a opravy dálkových pozemních telekomunikačních přenosových vedení
  - výstavbu a opravy dálkových podmořských nebo podzemních telekomunikačních přenosových vedení
  N:
  - výstavbu místních vedení (42.22.22)
  - výkopové práce (43.12.12)
  42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí
  Z:
  - výstavbu a opravy místních elektrických vedení, nadzemních i podzemních, včetně výstavby
  doplňkových konstrukcí (např. trafostanic a rozvoden)
  - výstavbu a opravy místních komunikačních přenosových vedení, nadzemních i podzemních, včetně
  výstavby doplňkových konstrukcí (např. stožárů přenosového vedení)
  - výstavbu antén a trafostanic pro místní distribuci
  N:
  - výstavbu dálkových komunikačních a elektrických vedení (42.22.21)
  - výkopové práce (43.12.12)
  - instalaci vedení pro kabelovou televizi uvnitř budov (43.21.10)
  42.22.23 Výstavba elektráren
  Z:
  - výstavbu všech typů elektráren
  42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba
  42.91 Vodní díla a jejich výstavba
  42.91.1 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
  42.91.10 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
  Z:
  - přístavní dna a přístavní kanály, vlnolamy, mola, přístavní hráze atd.
  - stavby a konstrukce pro vodní dopravu na řekách a kanálech
  - přehrady a podobné stavby zadržující vodu
  - nábřeží a ochranné hráze
  42.91.2 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných
  hydromechanických staveb
  42.91.20 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických
  staveb
  Z:
  - výstavbu a opravy přístavních a říčních staveb, rekreačních a sportovních přístavišť (mariny),
  nábřežních a přístavních hrází, kotvišť, doků a podobných přístavních zařízení
  - výstavbu a opravy přehrad a hrází
  - výstavbu a opravy zdymadel, propustí, jezových polí a stupňů, suchých doků, skluzů, pohyblivých
  jezů a jiných hydromechanických konstrukcí
  - bagrování, odstraňování kamení a bahna a jiné stavební práce na hydromechanických stavbách
  - práci pod vodou (potápěčů, žabích mužů apod.) a různé vodní inženýrské práce
  - výstavbu a opravy jiných vodních děl
  N:
  - pokládání podmořských kabelů (42.22.21)
  - výstavbu elektráren (42.22.23)
  - beranění pilot (43.99.30)
  42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba
  42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.
  42.99.11 Důlní a výrobní stavby
  Z:
  - důlní a příbuzná zařízení, jako jsou důlní nakládací a vykládací stanice, důlní šachty a věže, tunely
  a štoly
  - výrobní zařízení pro výrobu základních chemických látek, sloučenin, léčiv atd.
  - specializovaná výrobní zařízení jinde nezařazené, např. slévárny železa, vysoké a koksovací pece
  N:
  - budovy pro zpracovatelský průmysl, které nejsou specializovány na výrobu určitých produktů
  (41.00.20)
  42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci
  Z:
  - otevřené sportovní stadiony a hřiště pro sporty obvykle provozované pod širým nebem (např. pro
  fotbal, baseball, rugby, lehkou atletiku, automobilové a cyklistické závody, jezdecké závody)
  - zařízení pro rekreaci, např. golfová hřiště, zařízení pláží, horské turistické přístřešky a rekreační
  zařízení parků a přírodních parků
  N:
  - krytá sportovní zařízení a tribuny pro diváky (41.00.20)
  42.99.19 Další inženýrské stavby j. n.
  Z:
  - rozdělené pozemky (parcely) včetně připravených přístupů k infrastruktuře (k silnicím, komunikacím
  atd.)
  - ostatní inženýrská díla j. n.
  42.99.2 Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.
  42.99.21 Výstavba důlních a výrobních staveb
  Z:
  - výstavbu a opravy důlních a příbuzných zařízení, např. nakládacích a vykládacích stanic, důlních
  šachet a věží
  - výstavbu a opravy chemických a specializovaných zařízení, např. výrobních zařízení pro výrobu
  základních chemických látek a sloučenin, sléváren železy, vysokých a koksovacích pecí
  N:
  - výstavbu skladišť a průmyslových budov (41.00.40)
  42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci
  Z:
  - výstavbu konstrukcí a vyrovnávání ploch pro stadiony a jiná hřiště pro sporty obvykle provozované
  pod širým nebem, jako je fotbal, baseball, rugby, lehká atletika, motocyklové, cyklistické a jezdecké
  závody
  - výstavbu zařízení pro rekreaci, např. golfových hřišť, zařízení pláží, horských turistických přístřešků,
  rekreačních zařízení parků a přírodních parků
  N:
  - přípravu staveniště včetně přípravných zemních prací (43.12.1)
  42.99.29 Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.
  Z:
  - dělení pozemků (parcel) včetně přípravy přístupu k infrastruktuře (silnicím, komunikacím atd.)
  - výstavbu ostatních inženýrských děl j. n.
  43 Specializované stavební práce
  43.1 Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce
  43.11 Demoliční práce
  43.11.1 Demoliční práce
  43.11.10 Demoliční práce
  Z:
  - stržení (demolici) budov a jiných konstrukcí
  - demolici vozovek
  43.12 Příprava staveniště
  43.12.1 Příprava staveniště
  43.12.11 Příprava půdy a pozemku; asanační práce
  Z:
  - přípravné práce pro zemědělskou půdu
  - přípravu staveniště pro následné stavební práce, včetně odstřelů a odstraňování skal
  - přípravu pro důlní činnost: odstraňování skrývkové zeminy a další příprava nerostných nalezišť,
  včetně hloubení tunelů, kromě těžby ropy a zemního plynu
  - vyčištění staveniště, odstranění podrostu
  - stabilizace zeminy
  - horizontální vrty pro pokládání kabelů nebo drenážních trubek
  - kopání příkopů pro odvodnění staveniště
  N:
  - vrtání vztahující se k těžbě ropy a zemního plynu (09.10.11)
  - vrtání studní (42.21.24)
  43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy
  Z:
  - výkopy příkopů pro městskou kanalizaci, inženýrské sítě, komunikace atd.
  - výkopy příkopů pro různé stavby
  - odstraňování kontaminované půdy
  - sanace území
  - rozsáhlé zemní práce, výkopy, svahování, přemisťování zeminy při stavbě náspů nebo zářezů před
  výstavbou komunikací (silnic, dálnic, železnic, atd.)
  - jiné výkopy a zemní práce j. n.
  43.13 Průzkumné vrtné práce
  43.13.1 Průzkumné vrtné práce
  43.13.10 Průzkumné vrtné práce
  Z:
  - zkušební vrty a jádrové vrtání pro stavební, geofyzikální, geologické a podobné účely
  N:
  - vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
  - zkušební vrty během důlní činnosti (09.90.1)
  - vrtání studní (42.21.24)
  43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
  43.21 Elektroinstalační práce
  43.21.1 Elektroinstalační práce
  43.21.10 Elektroinstalační práce
  Z:
  - specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách
  a jiných stavbách
  - elektroinstalační práce spojené s instalací spotřebičů
  - elektroinstalace systémů nouzové dodávky elektrické energie
  - instalace požárně bezpečnostních systémů a bezpečnostních zařízení proti vloupání na staveništi
  - instalace všech typů domácích antén včetně satelitních antén
  - instalace vedení kabelové televize uvnitř budovy
  - elektroinstalace telekomunikačního vedení
  - elektroinstalace jiného elektrického zařízení, včetně elektrických kolektorů solární energie
  a podlahového topení
  - instalace elektroměrů
  - instalace osvětlení a signalizačních systémů pro silnice, letiště a přístavy
  N:
  - instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
  - instalace traťových zabezpečovacích a kontrolních zařízení (42.12.20)
  - instalace topných zařízení (43.22.12)
  - instalace sprinklerových (stříkacích, rozprašovacích) hasicích zařízení (43.22.11)
  - instalace protipožární izolace (43.29.11)
  43.22 Instalatérské, topenářské a plynařské práce
  43.22.1 Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace
  43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace
  Z:
  - instalace trubních rozvodů teplé a studené vody (tj. instalatérské práce) včetně instalace požárních
  sprinklerů (stříkačů)
  - instalace pevného sanitárního vybavení (sanitární keramiky)
  - další instalatérské práce
  - instalace suchovodů, tj. vedení tlakové vody pro hašení požáru (včetně požárních hydrantů
  s hadicemi a nástavci)
  - pokládání vedení odpadní vody (kanalizace)
  - instalace vodoměrů
  - čištění a odblokování odpadních trubek v budovách
  N:
  - instalace topných systémů (43.22.12)
  43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace
  Z:
  - instalace topení (elektrického, plynového, olejového, naftového nebo neelektrických solárních
  kolektorů), včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
  - instalace a údržbu regulačních zařízení ústředního vytápění
  - napojení na dálkové vytápění
  - údržbu a opravy domácích kotlů a hořáků
  - instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře
  a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací
  N:
  - údržbu a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
  - instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
  - elektroinstalace elektrických solárních kolektorů a podlahového topení (43.21.10)
  - čištění komínů (81.22.13)
  43.22.2 Instalace rozvodů plynu
  43.22.20 Instalace rozvodů plynu
  Z:
  - instalace rozvodů pro dodávku různých plynů (např. kyslíku v nemocnicích)
  - instalační práce spojené s instalací plynových spotřebičů
  - instalace plynoměrů
  N:
  - instalace topení (43.22.12)
  - instalace ventilace a klimatizace (43.22.12)
  43.29 Ostatní stavebně instalační práce
  43.29.1 Ostatní stavebně instalační práce
  43.29.11 Izolační práce
  Z:
  - tepelné izolace (např. zateplení zdí na ochranu proti počasí)
  - tepelné izolace trubek pro teplou a studenou vodu, kotlů, vedení a potrubí
  - zvukové izolace
  - protipožární izolace
  N:
  - akustické práce (43.39.19)
  - izolace proti vodě (43.99.10)
  43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží
  Z:
  - instalace plotů, zábradlí apod. z různých materiálů (drátěných, dřevěných, ocelových,
  ze sklolaminátu) na nádvořích, hřištích, u obytných domů i průmyslových budov
  - instalace (kovových) požárních schodišť
  43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.
  Z:
  - instalace výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků, včetně údržby a oprav
  - instalace automatických a otáčivých dveří
  - instalace žaluzií a markýz
  - instalace reklamních a firemních štítů (i světelných)
  - instalace bleskosvodů
  - jinde neklasifikované instalační práce nepovažované za součást základní konstrukce budovy
  - jiné instalace j. n.
  43.3 Kompletační a dokončovací práce
  43.31 Omítkářské práce
  43.31.1 Omítkářské práce
  43.31.10 Omítkářské práce
  Z:
  - vnitřní a vnější omítkářské nebo štukatérské práce a laťování
  - instalace lehkých stavebních desek (např. sádrokartonu)
  N:
  - zvukové izolace (43.29.11)
  43.32 Truhlářské práce
  43.32.1 Truhlářské práce
  43.32.10 Truhlářské práce
  Z:
  - instalace dveřních a okenních rámů a dveří (mimo automatických a otáčivých), oken, okenic,
  laťkových okenic, garážových vrat atd. z jakéhokoliv materiálu
  - pancéřování dveří a jejich instalace
  - instalace protipožárních dveří
  - instalace vnitřních schodišť, vestavěných skříní, kuchyňských linek
  - instalace obkladových desek, panelů atd.
  - instalace posuvných příček a falešných stropů na kovové konstrukce
  - instalace verand a zimních zahrad v rodinných domech
  N:
  - instalace plotů a zábradlí (43.29.12)
  - instalace automatických a otáčivých dveří (43.29.19)
  - ozdobné kovářské práce (43.39.11)
  - montáž volně stojícího nábytku (95.24.10)
  43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
  43.33.1 Obkladačské práce
  43.33.10 Obkladačské práce
  Z:
  - pokládání obkladů a podlahových dlaždic a kachlů z keramiky, betonu nebo kamene v interiéru nebo
  exteriéru budov a jiných staveb
  - dekorativní obkládání vnějších zdí keramickými materiály, kamenem, cihlami atd.
  43.33.2 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
  43.33.21 Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí
  Z:
  - pokládání na místě litého teraca, interiérového mramoru, žuly nebo břidlice
  N:
  - pokládání dlaždic (43.33.10)
  43.33.29 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.
  Z:
  - pokládání koberců, linolea a jiných pružných podlahových krytin, včetně příslušných dokončovacích
  prací
  - pokládání dřevěných obkladů stěn a podlah, včetně parket, a příslušné dokončovací práce, jako je
  pískování, voskování, tmelení atd.
  - lepení tapet a jiných pružných materiálů na stěny
  - odstraňování tapet
  N:
  - pokládání kamenných, cementových a keramických dlaždic (43.33.10)
  - lití betonových podlah (kromě betonových dlaždic) (43.99.40)
  43.34 Malířské, natěračské a sklenářské práce
  43.34.1 Malířské a natěračské práce
  43.34.10 Malířské a natěračské práce
  Z:
  - malířské a natěračské práce (zejména dekorační) uvnitř domů a budov a podobné práce (aplikace
  nátěrů, laků atd.)
  - malířské a natěračské práce (zejména ochranné) vnější (např. natírání střech, postřik krovů proti
  škůdcům)
  - natírání zábradlí, mříží, dveří a okenních rámů atd.
  - malířské a natěračské práce na inženýrských dílech
  - odstraňování maleb a nátěrů
  N:
  - natěračské práce pro vodorovné dopravní značení vozovek, vyznačení parkovišť a podobných ploch
  (42.11.20)
  - izolační práce proti vodě (43.99.10)
  43.34.2 Sklenářské práce
  43.34.20 Sklenářské práce
  Z:
  - instalace skleněných obložení a plášťů, zrcadlových stěn a jiných skleněných produktů
  - interiérové práce, jako je zasklívání oken
  N:
  - osazování oken (43.32.10)
  43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce
  43.39.1 Ostatní kompletační a dokončovací práce
  43.39.11 Ozdobné práce
  Z:
  - instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů
  - dekorativní práce se železem nebo ocelí a ozdobné nebo architektonické práce z kovu
  - instalace mřížových krytů na radiátory
  N:
  - klempířské práce (43.91.19)
  43.39.19 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.
  Z:
  - akustické práce spojené s instalací akustických panelů, obkládaček a jiných materiálů na interiérové
  zdi a stropy
  - úklid nových budov po stavbě
  - kompletace a dokončovací práce v budovách j. n.
  N:
  - zvukovou izolaci budov (43.29.11)
  43.9 Ostatní specializované stavební práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.91.1 Pokrývačské práce
  43.91.11 Práce na střešních konstrukcích
  Z:
  - instalace střešních konstrukcí (krovů apod.)
  43.91.19 Ostatní pokrývačské práce
  Z:
  - pokládání střešních krytin z jakéhokoliv materiálu
  - instalace okapů a svodů, obíjení šindelem a stavbu plechových střech (klempířské práce)
  N:
  - natírání střech (43.34.10)
  43.99 Ostatní specializované stavební práce j. n.
  43.99.1 Izolační práce proti vodě
  43.99.10 Izolační práce proti vodě
  Z:
  - izolace proti vodě na plochých střechách a střešních terasách
  - izolace proti vodě na vnějších pláštích konstrukcí (i podpovrchových)
  - izolace proti vlhkosti
  N:
  - jiné izolační práce (43.29.11)
  43.99.2 Lešenářské práce
  43.99.20 Lešenářské práce
  Z:
  - stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin
  - pronájem lešení zahrnující jeho postavení a demontáž
  N:
  - pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž (77.32.10)
  43.99.3 Beranění pilot; základové práce
  43.99.30 Beranění pilot; základové práce
  N:
  - výkopové práce (43.12.12)
  - betonářské práce (43.99.40)
  43.99.4 Betonářské práce
  43.99.40 Betonářské práce
  Z:
  - lití betonu do bednění a jiné práce obecně používající beton (základy, podkladové vrstvy, základové
  desky, sloupy, podpěry, podlahy atd.)
  - stavbu bednění a výztuh
  - zpevňování základů
  - stavbu bednění pro železobetonové konstrukce vyžadující specializované dovednosti nebo vybavení
  s ohledem na velikost, rozsah nebo použitou metodu
  - stavbu kupolí a tenkých betonových skořepin
  - ohýbání a sváření oceli pro železobetonové konstrukce
  N:
  - prefabrikované stavební dílce z betonu (23.61.12)
  - beton připravený k lití (23.63.10)
  - stavební práce zahrnující povrchové úpravy ulic, silnic a veřejných chodníků (42.11.20)
  - výstavbu mostů a visutých dálnic (42.13.20)
  - výstavbu tunelů (42.13.20)
  43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních prvků
  43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků
  Z:
  - stavební práce na ocelových konstrukcích
  - instalace a montáž prefabrikovaných dílů z konstrukční oceli pro budovy a jiné konstrukce, jako jsou
  mosty, části mostových jeřábů (pokud jsou pevně spojeny s konstrukcí stavby nebo mají vlastní
  základy), stožáry elektrického vedení
  - instalace a montáž závěsových stěn (opláštění)
  - příslušné svářecí práce
  43.99.6 Zednické práce
  43.99.60 Zednické práce
  Z:
  - zdění cihel, tvárnic, usazování kamenů a jiné zednické práce
  N:
  - pokládání podlahových krytin a nástěnných obkladů (43.33)
  - betonářské práce (43.99.40)
  43.99.7 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
  43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
  Z:
  - instalace, montáž a stavbu prefabrikovaných staveb a konstrukcí
  - instalace všech typů městského mobiliáře (např. přístřešků na autobusových zastávkách, laviček)
  N:
  - montáž a výstavbu budov (41.00.30, 41.00.40)
  - instalaci a montáž prefabrikovaných ocelových dílů (43.99.50)
  43.99.9 Ostatní specializované stavební práce j. n.
  43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.
  Z:
  - výstavbu továrních komínů
  - výstavbu žáruvzdorných vyzdívek pecí atd.
  - výstavbu otevřených (nezastřešených) plaveckých bazénů
  - výstavbu ozdobných krbů
  - čištění fasád (čištění parou, pískování apod.)
  - pronájem jeřábů a jiného vybavení, které nelze přiřadit určité stavební činnosti, s obsluhou
  - další specializované stavební práce j. n.
  N:
  - půjčování stavebních strojů a vybavení s obsluhou pro specializované stavební práce (specializované
  stavební služby v sekci F)
  - půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy (77.32.10)

1 opravy bytových, nebytových prostor,instalační práce 43 ano  
2 výměna žárovky v prostorách nemovitosti (místnosti) 81 ne  
3 výměna repasovaných vodoměrů 43 ano  
4 instalace kanalizace, rozvod vody 43 ano  
5 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43 ano  
6 instalace topení 43 ano  
7 pronájem lešení bez montáže 77 ne  
8 smlouva o dílo na rekonstrukci budovy 41 ano  
9 samostatná doprava materiálu, odvoz zeminy ze stavby 49 ne  
10 revize výtahů 71 ne  
11 přeprava stavebního stroje 49 ne  
12 mýtné   ne není předmětem daně, charakter poplatku
13 pronájem vodních čerpadel na stavbu 77 ne  
14 pronájem bednění, pažících boxů 77 ne  
15 pronájem jeřábu s obsluhou - jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou) 43 ano  
16 pronájem jeřábu bez obsluhy 77 ne  
17 Pronájem plošiny s obsluhou 43 ano  
18 Pronájem plošiny bez obsluhy 77 ne  
19 montáž suchých staveb (montáž sádrokartonu) 43 ano  
20 montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů 43 ano  
21 revize, zkoušky plynových zařízení 71 ne  
22 plnění plynu do nádob   ne dodání zboží
23 samostatně prováděné geodetické práce (zaměření) 71 ne  
24 projektové práce (samostatně poskytnuté) 71 ne  
25 dodání vestavěného nábytku, včetně montáže (zapracování do stavby) 43 ano  
26 dodání vestavěného nábytku bez montáže   ne dodání zboží
27 instalatérské a topenářské práce 43 ano  
28 servis -prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu 71 ne  
29 uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby 43 ano  
30 provedení prací s montážní plošinou (může být včetně dopravení plošiny na stavbu) 43 ano  
31 opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově 43 ano  
32 údržba bezpečnostních systémů 80 ne  
33 servis a údržba dveřních zavíračů spojených se stavbou 81 ne  
34 opravy dveří-oprava dveřního zavírače spojených se stavbou 43 ano  
35 výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů   ne dodání zboží
36 sklenářské práce  provedené přímo na stavbě 43 ano  
37 sklenářské práce  provedené v dílně (např. zasklení přineseného okna)   ne  
38 instalace počítačů u zákazníka,kabelové vedení pro počítačové sítě-materiál, stroje či zařízení jsou pevně spojeny s budovou 43 ano  
39 vyrobené kuchyňské linky a skříně - prodej   ne dodání zboží
40 dodání vyrobené kuchyňské linky a skříně, kde je součástí její montáž do buduvy 43 ano  
41 údržba a drobné opravy v rámci správy nemovitostí 81 ne  
42 montáž vrat, mříží rolet (zapracování do budovy) 43 ano  
43 instalace garážových vrat  43 ano  
44 opravy vrat,mříží rolet (práce při renovaci budov) 41 ano  
45 správa nemovitostí 68 ne  
46 inspekce,revize (např. elektrorevize), zkoušky 71 ne  
47 údržba a opravy budovy/renovace budovy 43/41 ano  
48 malování budovy (práce prováděná na budově) 43 ano  
49 truhlářské práce a drobné úpravy kanceláří (práce na budově) 43 ano  
50 zahrádkářské práce 81 ne  
51 zámečnické práce - prodej hotových výrobků bez instalace do stavby   ne dodání zboží
52 montáž plotů, zábradlí, mříží 43 ano  
53 instalace okapů a svodů 43 ano  
54 obíjení stavby šindelem 43 ano  
55 stavba plechových střech(klempířské práce) 43 ano  
56 instalace standartních nebo zakázkových plechových dílů 43 ano  
57 instalace mřížových krytů na radiátory 43 ano  
58 pokládka koberců a linoleí včetně dokončovacích prací 43 ano  
59 instalace topení 43 ano  
60 instalace ventilace a klimatizace pro obydlí, počítačová centra, kancelářa a obchody včetně souvisejících rozvodů 43 ano  
61 opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 33 ne  
62 instalace ostatních všestraně použitelných strojů a zařízení 33 ne  
63 instalace reklamního panelu na stavbě 43 ano  
64 dodání a montáž okeních  žaluzií 43 ano  
65 rekonstrukce čerpací stanice -předmětem smlouvy je celková rekonstrukce 41 ano  
66 údržba pronajatých kancelářských prostor 81 ne  
67 Oprava FAB vložky (zámek do vchodových dveří) případně její výměna 95 ne  
68 Oprava či výměna okeních kliček 81 ne  
69 převody staveb v oblasti developerských projektů   ne převod nemovitosti
70 Výměna zapuštěných pantů na vchodových dveřích budovy 43 ano  


Free Dreamweaver Templates | Dedicated Hosting | Cheapest Web Hosting