Site Assist Professional

Ekonomický a účetní systém

Komplexní podnikové informační systémy pro výrobní,obchodní a zemědělské podniky

Produkty

Nabídka spolupráce

 

Nabízíme partnerskou spolupráci pro implementační dealery nebo softwarové firmy

Aktuality

8.února 2015
softwarový modul kalkulace zemědělské,režie,nedokončená výroba,střediskové výsledovky pro účetní program POHODA

2. září 2014
tvorba souboru XML pro elektronické posílání daně z nemovitých věcí

2. ledna 2014
instalace pachtovních smluv
 + koncepty pro tvorbu smluv

18. listopadu 2013
příprava na nový občanský
zákoník a pachtovní smlouvy

Novinky

3.březen 2015
Účetní systém
- aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u obilovin

5. prosinec 2014

Účetní systém
- připravená verze pro přechod na rok 2014 - verze DB.68

8. červen 2013
Evidence půdy
- rozšíření možností vlastních úprav  nájemních smluv

5. květen 2012
Účetní systém
- upravena možnost rozpouštět režie a automatického výpočtu nedokončené výroby

26. duben 2012
Účetní systém
- zvířata report rozbory produkce

14. březen 2012
- nový modul akcie a podíly

Stavebně montážní činnost.
Změna způsobu vykazování DPH - úprava dle §92
Metodický postup zde ....

AGEU - PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Systém AGEU je modulární ekonomický informační systém určený na vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend.

VÝVOJ SYSTÉMU

účetnictvíVývoj informačního systému podvojného účetnictví probíhá kontinuálně od roku 1994 pod názvem AGROEK naprogramovaný v jazyku PC Fand. S postupujícím vývojem ve světě IT došlo k rozhodnutí kompletně aplikaci přepsat. Došlo tak k vývoji ekonomického systému AGEU, který běží na platformě MS Windows, postavený na technologích .NET (klient) a Firebird (DB server). Programovací jazyk C# s využitím komponent DEVEXPRESS s pěkným vzhledem a řadou užitečných funkcionalit.

CHARAKTERISTIKA A POPIS PROGRAMU

Systém je charakterizovaný tím, že je stavěný i pro zákazníky bez větších znalostí účetnictví. Jeho velkou výhodou je jednoduchost a přehlednost. Agendy jsou navzájem propojené a účtování probíhá automaticky s využitím nastavených předkontací a automatických vzorů. Systém není oborově orientován, ale jeho velkou předností je možnost členitého zadávání ukazatelů pro vyhodnocování nákladovosti a ziskovosti jednotlivých činností podniku. Nejvíce našich služeb využívají klienti z odvětví zemědělství a strojírenství. Je otevřený pro spolupráci s jinými aplikacemi a umožňuje propojení prostřednictvím spojovacích souborů s agendami jiných dodavatelů software jako například mzdový systém.

VÝSTUPNÍ SESTAVY

Všechny výstupní sestavy je možné posílat mailem v PDF formě, případně její údaje exportovat a otevřít v aplikacích typu Excel,Word,Html.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systém není koncipovaný jako krabicový proto jeho součástí je zavedení a přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka, přenos dat z původního systému, zaškolení uživatelů systému a komplexní správa a spolupráce se zákazníkem

MODULY PROGRAMU

 • Účetnictví
 • Fakturace - seznam faktur
 • Adresář - evidence klientů
 • Pokladna
 • DPH
 • Banka
 • Účetní výkazy
 • Všeobecný účetní doklad
 • Sklady a zásoby
 • Zvířata
 • Majetek
 • Kniha jízd
 • Pošta,poznámky a úkoly
 • Zakázky
 • Plánování
 • Nedokončená výroba
 • Režie
 • Nákladové účetnictví a rozbory
 • Docházka
 • Mzdy Meus

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Systém je naprogramovaný v jazyce C# , vytvořený v prostředí Microsoft .NET. Jako úložiště dat využívá databázový server Firebird. Aplikace podporuje síťové zpracování s možnosti propojení se vzdálenými pracovišti prostřednictvím vnitřní sítě nebo internetu. K dispozici je i možnost moderního způsobu spolupráce prostřednictvím vzdáleného terminálového přístupu přes internet. Princip spočívá v on-line internetovému připojení a přístupu k účetnímu systému zákazníka tak, jakoby náš pracovník byl v kanceláři vaší firmy. Komunikace probíhá s využitím komunikačního programu Skype. Aplikace je multiuživatelská, počet současně pracujících uživatelů je limitován prakticky jen výkonem HW (stovky uživatelů)

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je základním modulem informačního systému. Zajišťuje všechny účetní operace a výstupy prostřednictvím kterých může firma sledovat svoji ekonomickou a finanční situaci. Mezi základní účetní sestavy vytvořených v systému patří obratová předvahu, hlavní kniha firmy – pohyb na jednotlivých účtech,výsledek hospodaření firmy a organizačních jednotek, ekonomické vyhodnocení zakázek,sledování saldokonta. Každý účetní doklad má svůj výstup ve formě tvz.“košilky“, určená k založení do účetních šanonů

FAKTURACE

Modul fakturace je rozdělený na odběratelské a dodavatelské faktury. Umožňuje vytvářet a přehledně evidovat jednotlivé došlé a vystavené faktury, dobropisy, upomínky, dodací listy, zálohové faktury. Kromě běžného zadávání je možné došlé faktury propojit se skladovým hospodářstvím tak, že při zápisu faktury do evidence lze automaticky pořídit příjemku na sklad. Ve vystavených fakturách lze položky vypisovat ručně, z objednávek nebo je vybírat přímo ze skladu s automatickým vygenerováním skladové výdejky. Dále systém umožňuje přehledné sledování, evidování, filtrování, vyhodnocování a analyzování pohledávek a závazků. K dispozici je vyhotovení podkladů pro zápočty závazků a pohledávek

ADRESÁŘ

Modul Adresář zajišťuje potřebné informace o jednotlivých odběratelích a dodavatelích včetně evidence pohledávek, závazků a vzájemného saldokonta. Nabízí informace o kontaktních osobách, bankovních spojení, platebních podmínkách atd. Systém dokáže ověřit prostřednictvím internetu, zda obchodní partner je v systému vies a doplnit si z něj příslušné informace o firmě.

POKLADNA

Modul pokladna obsahuje činnosti spojené s vedením pokladních operací a příslušných pohybů v korunách a cizích měnách. Je možné vystavovat příjmové a výdajové pokladní doklady, k dispozici je široká nabídka tiskových sestav

DPH

Modul umožňuje sestavit měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH, tisk tiskopisů daňového přiznání, tvorbu výstupních sestav na základě požadavků legislativy a přehledný tisk dokladů se vztahem k DPH.

BANKA

Agenda umožňuje vedení korunových a devizových bankovních účtů firmy. Součástí je i elektronické bankovnictví, které umožňuje přenos vytvořeného platebního příkazu do banky pomocí funkcí homebanking. Zaúčtování bankovních výpisů lze realizovat jejich prostý opisem případně importem elektronicky z bankovního ústavu a následně pak automatickým párováním jednotlivých položek bankovního výpisu s pohledávkami a závazky s využitím nastavených předkontací.

ÚČETNÍ VÝKAZY

Modul umožňuje vygenerovat standardní účetní výkazy(rozvaha,výkaz zisku a ztrát ,Cash-flow) , vytisknout je v podobě předepsaného formuláře s možností exportu do elektronické podoby a PDF

VŠEOBECNÝ ÚČETNÍ DOKLAD

Agenda slouží pro vytváření interních účetních dokladů

SKLADY A ZÁSOBY

Je samostatný modul k vedení skladového hospodářství metodou průměrných cen. Je propojený s modulem fakturace tak, aby přímo při tvorbě vystavené faktury byla souběžně vytvářena výdejka ze skladu. U nákupu materiálu a zboží na sklad je možnost při zaevidování došlé faktury do systému vytvořit příjemku na sklad. Mezi základní funkce patří evidence na skladové kartě, příjem a výdej materiálu a zboží, výroba a produkce vlastních výrobků. Je zde také definována široká nabídka tiskových přehledů jako zůstatková sestava, deník zásob, pohyby na skladě, inventury, obratovost zásob. Kromě běžných funkcí je možné doplnit agendu o funkce dle individuálních požadavků zákazníka

ZVÍŘATA

Tento modul obsahuje činnosti spojené s evidencí zvířat. Mezi základní funkce patří evidence zvířat na evidenční kartě, pohyby zvířat, zařazení nákupem, příchovkem, sledování prodejů, úhynů a přeřazení zvířat do jiných kategorii. Systém automaticky dle parametrického nastavení provádí výpočet hmotnostního a vzrůstového přírůstku a krmných dnů. K dispozici je velká škála výstupních sestav a rozborů jako je obratová soupiska zvířat deník zvířat, odpisování zvířat zařazených jako dlouhodobý majetek (prasnice, krávy), grafické sledování průměrné produkce – přírůstků zvířat. Každý záznam je přímo provázán s účetní evidenci, lze však vygenerovat individuální spojovací soubor pro export do jiných účetních systémů. Systém umožňuje výstup do centrální evidence registru prasat a je certifikován českomoravskou společností chovatelů jako osobou pověřenou vedením ústřední evidencí.

MAJETEK

Tato agenda obsahuje kompletní evidenci dlouhodobého majetku s přehledem o jeho odepisování. Výpočet odpisování lze nastavit podle uživatelem zvolených parametrů tak, že účetní a daňové odpisy se liší, přičemž účetní odpisy vyjadřují předpokládané opotřebení zařazovaného majetku. Nebo se za základ účetních odpisů vezmou vyčíslené daňové odpisy tedy daňové a účetní odpisy se rovnají. K dispozici je velké množství výstupních sestav a přehledného členění dlouhodobého majetku jako například dle skp, třídy, třídníkových čísel, odpisových skupin, kalkulačních skupin, středisek.

KNIHA JÍZD

Tento modul slouží k evidenci soukromých a firemních cest, vytisknutí jednoduchých cestovních příkazů a k sestavení knihy jízd. Systém je napojen na evidenci docházky tak, aby byla možnost přímo v docházce vygenerovat cestovní příkaz u druhu práce mimo pracoviště.

POŠTA,POZNÁMKY A ÚKOLY

Evidence došlé a vystavené pošty

ZAKÁZKY

Modul přehledně sleduje evidenci zakázek, jejich plnění, nákladovost, hospodářské vyhodnocení a úspěšnost jednotlivých zakázek. Agenda nadále umožňuje zaznamenat uceleně celý obchodní případ od nabídek, kontaktů, záznamu schůzek a telefonických hovorů. Modul je možné navázat na docházkový a evidenční systém. Princip spočívá ve sledování časů zaměstnanců odpracovaných na jednotlivých zakázkách, vyhodnocení efektivity a ziskovosti zakázky. Ke každé činnosti je množné přiřadit korunovou částku za odpracovanou jednotku nebo časovou jednotku s vyhotovením a spočítáním pracovního výkazu.

PLÁNOVÁNÍ

Evidence ročních plánovaných obratů sledovaných za vybrané období za podnik, středisko, kalkulační skupinu

NEDOKONČENÁ VÝROBA

Automatické vygenerování nedokončené výroby vycházejících z vynaložených nákladů dle nastavení parametrických číselníků. Po ukončení finálního výrobku (produkce ve skladovém hospodářství) dochází postupně ke snižování a ukončení nedokončené výroby na dané kalkulační skupině

REŽIE

Modul zajišťuje rozpuštění režijních nákladů dle zadaných kriterii. Výpočet může být koncipován dvojstupňově tak, kdy celková rozpouštěná částka se propočte podle zvolených režijních rozvrhových jednotek (např. mzdové náklady) na konečná střediska. Na těch pak dojde k rozpuštění dle jiných rozvrhových jednotek bližšího zaměření k danému středisku například (hektary, krmné dny, počet vyráběných kusů)

DOCHÁZKA

Tento modul umožňuje sledovat evidenci příchodů, odchodů,přerušení pracovní doby, práci mimo pracoviště, sledování různých typů nepřítomností dovolená,lékař,nemoc atd…. Modul je navázaný na zakázkový systém. Princip spočívá ve sledování časů zaměstnanců odpracovaných na jednotlivých zakázkách, vyhodnocení efektivity a ziskovosti zakázky. Ke každé činnosti je množné přiřadit korunovou částku za odpracovanou jednotku nebo časovou jednotku s vyhotovením a spočítáním pracovního výkazu.

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ A HOSPODÁŘSKÉ ANALÝZY


Free Dreamweaver Templates | Dedicated Hosting | Cheapest Web Hosting